Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”,  Technologie Tworzyw Sztucznych sp. z o o, informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych są Technologie Tworzyw Sztucznych sp. z o o , ul. Prosta 28, 72-100 Łozienica NIP 9551000466, tel.: +48918862150, e-mail: info@yachtech.pl dalej jako „ADO”; Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Pani Anna Jezierska, e-mail: iod@yachtech.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f , RODO, to jest:
 • Realizacja wszelkich czynności poprzedzających zawarcie umowy z Dostawcą.
 • Realizacja przedmiotu umowy oraz wszystkich czynności dotyczących administracji, operacji, zarządzania i rachunkowości związanych z umową (zarządzanie zamówieniami, fakturowanie, weryfikacja wiarygodności).
 • Kontakt pomiędzy osobami działających w imieniu lub na rzecz Administratora i Dostawcy.
 • Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi ze współpracą biznesową.
 • Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji wydanych przez właściwe organy.
 • Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług związanych z należytym wykonaniem umowy oraz marketingiem bezpośrednim.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowej;
 2. W ramach realizacji naszych zadań i celów Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców danych osobowych, z którymi współpracujemy na co dzień, w szczególności:
 • spółki powiązane z Administratorem z grupy kapitałowej Administratora,
 • podmioty realizujące dla Administratora usługi: księgowe, projektowe, z zakresu ochrony osób i mienia, doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowej.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wynikający z odpowiednich przepisów prawa tj. do czasu zakończenia świadczenia usługi, odpowiednich przepisów prawa podatkowego, do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń;
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług pomiędzy ADO a Panem/Panią;
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. ul. Prosta 28, Łozienica 72-100 Goleniów moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) .

Administratorem danych jest Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. ul. Prosta 28, Łozienica 72-100 Goleniów +48918862150, info@yachtech.pl, NIP 955-10-00-466.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@yachtech.pl, formularz kontaktowy pod www.yachtech.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem +48918862150 lub pisemnie: Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. ul. Prosta 28, Łozienica 72-100 Goleniów.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy (art. 22KP ), oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje także dla potrzeb przyszłych rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez wysłanie maila na adres: info@yachtech.pl w tytule maila wpisując „wycofanie zgody”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została wyrażona zgoda lub zawarta umowa.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług strony internetowej yachtech.pl
 2. Administratorem danych osobowych zawartych na stronie yachtech.pl  jest Technologie Tworzyw Sztucznych sp. z o o , ul. Prosta 28, 72-100 Łozienica NIP 9551000466, tel.: +48918862150, mail: info@yachtech.pl dalej jako „ADO”;
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury ochrony i zabezpieczenia danych,  które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. ADO  wdrożył w yachtech.pl politykę ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę  danych osobowych.
 4. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej nam przez Klientów zgody oraz wymogami prawa  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR).  Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach Home.pl zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy oraz operator strony Home.pl.Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane użytkownika w ramach  realizacji usługi wdrożenia łącznie z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, na potrzeby administracji technicznej oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia.
 1. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”
  • poprzez Google Analytics strona internetowa yachtech.pl wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.
 2. Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika na podstawie wyrażonej zgody lub zawartej umowy. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres wynikający z konkretnych przepisów.
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 4. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która te dane umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych oraz usunięcia ich w dowolnym momencie poprzez przesłanie żądania usunięcia na adres info@yachtech.pl.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to oddzielną zgodę.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres: iod@yachtech.pl bądź telefonicznie.

.